Công bố thông tin về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019