CBTT về tỷ lệ cổ tức năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên 2019