CBTT bổ nhiệm Phó TGĐ Tài chính và ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2019