CBTT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ lần thứ 23