CBTT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo