CBTT về việc sáp nhập chi nhánh Nam Định vào chi nhánh Thái Bình