CBTT về kế hoạch kinh doanh 2021 và cổ tức năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên