CBTT về ngày ĐKCC, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ, Quy chế hoạt động HĐQT