CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022