Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức bằng tiền mặt download