Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Nghị quyết HĐQT ngày 16/08/2012: nghi_quyet_16082012