Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Thông báo về việc chia cổ tức: thongbao_chia_co_tuc

Nghị quyết HĐQT v/v chia cổ tức đợt 1/2012: nghi_quyet_hdqt