Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo giao dịch cổ phiếu thành viên HĐQT: baocao_gdcp_tv_hdqt