Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Dược Hậu Giang công bố thông tin thành lập tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực download