Xin vui lòng download file:báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của DHG PHARMA  baocaotaichinh_hopnhat_2008

báo cáo tài chính của DHG PHARMA   DHG_2008

báo cáo tài chính CM PHARMA   CM_PHARMA_2008

báo cáo tài chính DT PHARMA   DT_PHARMA_2008

báo cáo tài chính DHG Travel   DHG_TRAVEL_2008

báo cáo tài chính HT PHARMA   HT_PHARMA_2008

báo cáo tài chính SH PHARMA   SH_PHARMA_2008

báo cáo tài chính In - Bao Bì DHG   PP_2008