Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh 05 tháng đầu năm 2009 (của Công ty mẹ):
Xin vui lòng download: ket_qua_kinh_doanh_5thang