Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2009 
 

Báo cáo tài chính quý 2:
Xin vui lòng download: bao_cao_tai_chinh_quy_2
Báo cáo tài chính quý 2 hợp nhất
Xin vui lòng download: bao_cao_tai_chinh_quy_2_hop_nhat