Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang công bố thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2009 của các Công ty con.
Báo cáo tài chính quý 2_congty_con:
Xin vui lòng download: bao_cao_tai_chinh_quy_2_congty_con