Xin thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam CN Tp. HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán:

 

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Hậu Giang.

- Mã chứng khoán: DHG.

- Loại chứng khoán:   Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

 

Đồng thời đề nghị Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam CN Tp. HCM lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách sở hữu chứng khoán nói trên.

 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2010.

 -Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2010.

- Thời gian thực hiện:10/06/2010.

- Tỷ lệ cổ tức:5% mệnh giá (500 đồng/cp)

- Lý do và mục đích sử dụng: chia cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2009.

 

Công ty chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt nam CN TP. HCM. Công ty chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.