"Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang xin trân trọng thông báo về việc phát hành cổ phiếu ESOP năm 2011 như sau:
Ngày 08/04/2011, Công ty đã gửi Bộ hồ sơ đăng ký phát hành riêng lẻ cổ phiếu ESOP năm 2011 cho người lao động và Ủy Ban Chứng khoán đã nhận đầy đủ tài liệu về việc phát hành.
Công ty sẽ tiến hành thu tiền mua cổ phiếu ESOP năm 2011 chậm nhất đến ngày 27/4/2011 và tiếp tục thực hiện các thủ tục niêm yết, lưu ký cổ phiếu bổ sung".