Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Thông báo giao dịch cổ phiếu thành viên HĐQT: thongbao_gdcp_tv_hdqt