Công bố thông tin về việc đính chính thông tin trên báo cáo thường  niên 2014 DHG Pharma: Download/View