Thông báo và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2015 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

 

Thông báo ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2015: Download / View

Tờ trình xin ý kiến bổ sung ngành nghề kinh doanh: Download / View

Phiếu lấy ý kiến biểu quyết: Download / View

Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ: Download / View