Quyết định Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Marketing: Xem / Tải về 

Quyết định Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Marketing: Xem / Tải về