DHG Pharma công bố thông tin về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Xem / Tải về