DHG Pharma thông báo về ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016: Xem / Tải về