Quyết định hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phiếu quỹ DHG Pharma: Xem / Tải về