DHG Pharma đính chính số liệu trên báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2016: Xem / Tải về