DHG Pharma công bố thông tin liên quan đến việc thay đổi chức danh của các nhân sự do HĐQT bổ nhiệm. 

Xin vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Xem/Tải về