Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Lê Chánh Đạo - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Hỗ trợ. Vui lòng xem file kèm theo: Xem/Tải về