Công bố thông tin các nội dung họp HĐQT ngày 25.10.2018