Thông báo nộp hồ sơ chào giá dịch vụ kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.