Thư mời thầu

Bảng chi tiết số lượng, tên, đặc tính kỹ thuật, thời gian bảo hành.

* Hồ sơ nhà cung cấp bao gồm: