Thông báo thoái vốn của CTCP Dược Hậu Giang tại CTCP Tảo Vĩnh Hảo

 1. Thông báo thoái vốn của Dược Hậu Giang tại Tảo Vĩnh Hảo 
 2. Quy chế chào báo phần vốn tại Tảo Vĩnh Hảo 
 3. Giấy đăng ký mua cổ phần Tảo Vĩnh Hảo 
 4. Tài liệu giới thiệu về Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo 
 5. Điều lệ Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo 
 6. Báo cáo tài chính CTCP Tảo Vĩnh Hảo 6 tháng/2020 
 7. Báo cáo tài chính CTCP Tảo Vĩnh Hảo năm 2019 (đã kiểm toán) 
 8. Báo cáo tài chính CTCP Tảo Vĩnh Hảo năm 2018 (đã kiểm toán) 

Notice on divestment of DHG Pharma’s shares at Vinh Hao Spirulina 

 1. Notice on divestment of DHG Pharma’s shares at Vinh Hao Spirulina 
 2. Regulation on share offering at Vinh Hao Spirulina 
 3. Registration form to purchase shares of Vinh Hao Spirulina 
 4. Profile of Vinh Hao Spirulina