1. Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của DHG tại Dược Ninh Thuận 
  2. Quy chế chào báo phần vốn tại Dược Ninh Thuận 
  3. Giấy đăng ký mua cổ phần Dược Ninh Thuận 
  4. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Dược Ninh Thuận 
  5. Báo cáo tài chính Dược Ninh Thuận năm 2018 
  6. Báo cáo tài chính Dược Ninh Thuận năm 2019 

Notice on competitive offering of DHG Pharma’s shares at Ninh Thuan Pharmaceutical & Medical Equipment JSC 

Notice on competitive offering of DHG Pharma’s shares at Nipharco 

Regulation on share offering at Nipharco 

Registration form to purchase shares of Nipharco