1. Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của DHG tại Dược Tây Ninh 
  2. Quy chế chào báo phần vốn tại Dược Tây Ninh 
  3. Giấy đăng ký mua cổ phần Dược Tây Ninh 
  4. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần Dược Tây Ninh 

Notice on competitive offering of DHG Pharma’s shares at Tay Ninh Pharmaceutical JSC 

Notice on competitive offering of DHG Pharma’s shares at Tanipharco 

Regulation on share offering at Tanipharco 

Registration form to purchase shares of Tanipharco