1. Thư chào giá
  2. Bản vẽ sơn bên ngoài khu văn phòng
  3. Bản vẽ nhà ăn hội trường - hiện trạng hành lang