Thông báo gia hạn chào giá và sửa đổi hồ sơ yêu cầu gói thầu: Bảo trì nền sân trước công ty