Thông báo về việc đấu giá tài sản cố định ngày 22/03/2021