Thông báo đấu giá lô thiết bị tin học đã hư hỏng ngày 24/03/2021