Thông báo đấu giá lô thiết bị tin học đã hư hỏng ngày 17/12/2021