Thông báo đấu giá tài sản 01/04/2021

Thông báo đấu giá tài sản đợt 8