DHG Pharma xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc - ông Đoàn Đình Duy Khương, người đại diện theo pháp luật. Vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo:

DHG Pharma CBTT về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc